I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia  pre nákup v internetovom obchode na internetovom portáli www.pneucentrum-mrazik.sk .
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú  práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim je Ing. Ján Mrázik Pneucentrum, IČO: 33 360 880, Kragujevká 1, 010 01 Žilina, DIČ: 1020542996, IČ DPH: SK1020542996 (ďalej primerane len “predávajúci”), ktorý prevádzkuje tento nákupný portál.

Kontaktné údaje predávajúceho:

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Akékoľvek objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu na   internetovom  portáli www.pneucentrum-mrazik.sk , emailom alebo inou písomnou formou sú  záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, cenou ako aj s reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a ich náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia  kúpnej ceny a jeho prevzatia.

III. Dodávka tovaru

Tovar bude dodaný v čo najkratšom termíne – pri bežnom tovare je termín dodania väčšinou do 24-48 hodin od objednávky,u menej bežného tovaru, ktorý nie je na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia a bude dohodnutá telefonicky  so zákazníkom. V prípade zdržania dodávky je kupujúci okamžite informovaný.  Pri objednávkach podaných po 15,00hod môže  dôjsť  k predĺženiu dodacej doby o 1  deň.

IV.  Dopravné

Cenník prepravy na území Slovenska si môžete pozrieť tu.

V prípade neprevzatia  tovaru  objednávateľom, je objednávateľ povinný  uhradiť odosielateľovi čiastku za poštovné.

V. Ceny

Ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v dobe objednávky. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Predávajúci si  vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného, alebo iným spôsobom vydaného oznámenia.

VI. Stornovanie objednávky

Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania, respektíve do odoslania tovaru  zákaznikovi a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za  zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail kupujúceho/telefón  a  popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne  penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Už zaplatené finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom  zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane,   predávajúci bude   neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom   postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na  náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom  možnom termíne.

VII. Spätný odber použitých pneumatík

V prípade zakúpenia pneumatík prostredníctvom Nášho e-shopu, môžete bezplatne odovzdať rovnaké množstvo použitých  pneumatík v našej prevádzke .

VIII. Záruky a reklamácie

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou Záručnými a reklamačnými podmienkami. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Reklamácia je podmienená preukázaním  nákupu reklamovaného tovaru v našom   internetovom obchode , čoho dôkazom je daňový  doklad – faktúra. Závady, zistené pri prebratí tovaru, je kupujúci povinný  reklamovať písomne u dodávateľa tovaru do 3 dní odo dňa  dodania tovaru. Závady, ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný   reklamovať u dodávateľa  písomnou formou. Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový, alebo vrátenie peňazí. Prípadné reklamácie uplatňujte na našej predajni Kragujevska ul. 1, Žilina.  Podrobnejšie v Záručných a reklamačných podmienkach.

IX. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a vrátiť tovar, alebo jeho časť  do 14 dní odo dňa jeho prevzatia.
Tovar je potrebné vrátiť na adresu našej prevádzky spolu s dokladom o kúpe – nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru si hradí kupujúci.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy – TU

Pri   splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14  pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

X. Ochrana osobných údajov

Všetky informácie, ktoré uvedie kupujúci o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č.122 / 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré kupujúci   poskytne, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.Tieto údaje sú vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie objednávky kupujúceho. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke.

XI. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi  súhlasí.