Tu si môžete stiahnuť Vyhlášku 464/2009 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. novembra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách